Mapa cyfrowa dla spedytora – 7 kluczowych korzyści z jej posiadania

Łukasz Skrzypczak
15 lutego 2023 10 min.

Mapa HERE jest praktycznym i intuicyjnym w obsłudze narzędziem do wyznaczania tras dla pojazdów ciężarowych. Zintegrowana z programem TMS interLAN SPEED oferuje funkcje, które ułatwiają planowanie tras i zapewniają realną kalkulację kosztów oraz wpływają pozytywnie na rentowność realizowanych zleceń transportowych.

Czego dowiesz się z artykułu?

 • Jak działa mapa cyfrowa dla samochodów ciężarowych
 • Jak odbywa się wyznaczanie tras na mapie
 • Jakie są najważniejsze wyliczenia mapowe – wyznaczanie odległości, szacowanie kosztów i rentowności trasy
 • Jakie funkcje zapewnia mapa zintegrowana z programem TMS i telematyką
 • Jakie korzyści zyskujesz dzięki zastosowaniu mapy cyfrowej w systemie TMS

Jak działa mapa dla samochodów ciężarowych

Mapa umożliwia szybkie geokodowanie punktów trasy. Wpisanie danych adresowych, skutkuje ich identyfikacją na mapie. Następnie automatycznie wyznaczana jest trasa, obliczany dystans, jaki pojazd ma do pokonania i szacowane koszty (operacyjne i drogowe) wraz z planowaną rentownością transportu. Co ważne, mapa HERE jest w pełni zintegrowana z systemem TMS (Transport Management System) interLAN SPEED.

 

Użytkownik systemu SPEED może z niej korzystać na kilka sposobów:

 1. Bez kontekstu zlecenia i trasy – w celu szybkiego wyznaczenia odległości i kosztów. Przydaje się szczególnie w przypadku równoczesnego planowania większej liczby pojazdów czy podczas pracy z ładunkami na giełdzie. Każdą z utworzonych (ze względu na podejmowane kierunki lub rodzaje pojazdów) tras możemy w systemie zapisać i stworzyć tzw. katalog tras.
 2. W kontekście zlecenia – w celu wyznaczenia i zaplanowania optymalnej trasy
 3. W integracji z telematyką – w celu wyznaczenia korytarza i wysłania go do nawigacji kierowcy z późniejszą kontrolą jego realizacji.

 

Na mapie możemy zastosować tzw. odwrotne geokodowanie – ręcznie wskazujemy wówczas punkt przelotowy lub przeciągamy wyznaczoną trasę na nowy odcinek drogi. Możemy też zmienić położenia punktu na trasie, wraz ze zmianą adresu lub bez niej (np. urealniając adres mapowy do faktycznego położenia bramy wjazdowej na teren danej fabryki/magazynu).

Na mapie cyfrowej dla ciężarówek możliwe jest włączenie określonych warstw, jak: widok ukształtowania terenu, widok satelitarny, a także widok nocny. Dodatkowo opcjonalne jest wyświetlanie informacji ukazujących: natężenie ruchu drogowego, ograniczenia drogowe, strefy ekologiczne, podział obszarów na terenie krajów EU na kody pocztowe, zdarzenia na drogach, utrudnienia (np. remonty) czy informacje o punktach POI (Point of Interest) z podziałem na rodzaje jak np. serwis, myjnia czy stacja paliw.

 

Ruch drogowy, utrudnienia, zakazy czy wysokości opłat drogowych aktualizowane są na bieżąco. Mapa umożliwia planowanie kolejności zdarzeń i przekazanie wyniku do zlecenia/trasy. Funkcja ta jest przydatna zwłaszcza w przypadku planowania dystrybucji z wieloma miejscami za/rozładunku.

Przekazanie wybranych danych z mapy do zlecenia/trasy w systemie zarządzania transportem SPEED daje możliwość wykonania ich analizy porównawczej w czasie rzeczywistym, jak i post factum. Jest to przydatne szczególnie na etapie weryfikacji kilometrów czy kosztów.

Wyznaczanie tras dla samochodów ciężarowych i zarządzanie trasami

Wyznaczenie trasy w programie SPEED z wykorzystaniem mapy dla ciężarówek Here odbywa się z uwzględnieniem:

 • ograniczeń dla ruchu aut ciężarowych,
 • punktów POI (np. parkingów, stacji benzynowych, przejść granicznych, serwisów, myjni i in. wskazanych przez użytkownika),
 • profilu pojazdu uzupełnianym w TMS InterLAN SPEED, gdzie (dla ciągnika i naczepy) wskazujemy m.in. długość, szerokość, wysokość, DMC czy nacisk na oś. Informacje te mają przełożenie na kryteria, jakie musi spełniać droga, którą pojazd ma pokonać. Dodatkowo profil zawiera parametry niezbędne do naliczenia opłat drogowych – bezpośrednich i pośrednich (winiety okresowe) oraz stawek związanych z kosztami (za kilometr, za godzinę, stałą na trasę). Profili pojazdu w systemie TMS SPEED może być wiele w zależności od zróżnicowania floty.

Uwzględnienie ograniczeń dla pojazdów ciężarowych przy wyznaczeniu tras służy urealnieniu kosztów. Ma na celu wskazanie kierowcy najlepszej drogi. Niekiedy jednak zdarzają się sytuacje, w których system dopuszcza naruszenia. Wówczas informuje o tym użytkownika przez wskazanie rodzaju i miejsc naruszeń w formie komunikatu generowanego przez program do zleceń transportowych. Przykładem może być zezwolenie na wjazd mimo zakazu, w celu za/rozładunku.

Wyznaczając trasę w systemie SPEED, możemy równocześnie sprawdzić kilka alternatywnych dróg. Inną funkcją mapy jest możliwość wskazania obszarów wyłączonych z trasowania (zarówno fragmentów mapy, jak i całych krajów).

Na mapie dla spedytora, możemy wyszukiwać punkty trasy (POI) zdefiniowane przez użytkowników w aplikacji TMS SPEED. Są nimi np. stacje benzynowe, myjnie, promy czy punkty serwisowe. Wariantem jest też wyszukiwanie określonych typów punktów w bazie mapy HERE. Jeśli dodatkowo korzystamy z telematyki (tym samym znamy bieżącą lokalizację pojazdu), możemy np. w związku z kończącym się czasem pracy znaleźć kierowcy najbliższy parking i dodać ten punkt do jego trasy.

Wyliczenia odległości, kosztów i rentowności trasy na mapie dla samochodów ciężarowych

Najogólniej mówiąc, dzięki wyliczeniom mapowym zyskujemy możliwość poznania km pustych i ładownych, opłat drogowych w ujęciu sumarycznym lub szczegółowym, z podziałem na odcinki i kraje oraz łącznych kosztów wykonywanego transportu. Możemy też sprawdzać planowaną rentowność.

Parametryzacja profilu pojazdu w programie transportowym pozwala na automatyczne wyliczenia danych na mapie. Z uwagi na dynamikę pracy podczas planowania tras, jest to duża oszczędność czasu. Warto pamiętać, że w razie konieczności, zmianę niektórych parametrów można wprowadzać bezpośrednio na mapie.

Ustawienia mapy pozwalają m.in. na wskazanie parametru, wg którego system będzie wyznaczał trasy (najszybsza, optymalna, najkrótsza), a także oznaczenie, czy chcemy korzystać z płatnych autostrad i tuneli. Udogodnieniem jest możliwość wyboru czy opłaty za autostrady określone będą w walutach narodowych dla kraju, przez który odbywa się transport, czy – dla całości trasy – w EUR lub PLN.

Podobnie określamy w jakiej walucie mapa wyliczać będzie myto i stawkę za kilometr. A korzystając z opcji mapy, mamy podgląd myta na całej trasie i w poszczególnych jej punktach.

Mapa dla ciężarówek HERE umożliwia dynamiczne wyliczanie rentowności trasy w oparciu o łączne koszty trasy i podanie na mapie (w tym ze zlecenia/trasy) jednego z czterech parametrów przychodowych (fracht, stawka za km, zysk i marża). Dzięki uzupełnieniu jednego z tych parametrów, oprogramowanie wylicza pozostałe i przelicza je we wskazanej walucie. Każda zmiana trasy, która wpływa na łączny koszt, będzie automatycznie uwzględniona w wyliczaniu rentowności. W ten sposób użytkownik ma możliwość bieżącej optymalizacji trasy.

Podsumowując możliwości działania systemu interLAN SPEED, wyliczenia mapowe – poza informacją nt. kosztów samej usługi – dostarczają informacji o:

 • odległości ładownej i nieładownej,
 • opłatach drogowych,
 • rentowności,
 • o czasie trwania przejazdu,
 • czasie spędzonym na promie.

Dostęp do takich danych, upraszcza i przyspiesza proces przygotowania oferty dla zleceniodawcy usług transportowych, a dzięki integracji programu dla transportu z mapą cyfrową, opłaty drogowe oraz cena usług mogą zostać uwzględnione na zleceniu odpowiednio po stronie kosztów i przychodów. Końcowo mamy możliwość nadzoru nad realizacją transportu, jak i analizy danych planowanych vs rzeczywistych.

Praca na mapie w kontekście zlecenia

W zleceniu znajdują się punkty za- i wyładunku, które geokodowane są na mapie. Dzięki znajomości długości i szerokości geograficznej punktu na trasie, kierowca pojazdu może otrzymać dokładne koordynaty miejsca, do którego ma dotrzeć. Możliwość podglądu obszaru danego adresu, w tym dostęp do widoku satelitarnego, pozwala na korektę zgeokodowanego punktu i szczegółowe wskazanie, np. bramy wjazdowej. O możliwości ingerencji w dane adresowe, bez konieczności ich zmiany na zleceniu, wspomniano przy omówieniu działania mapy.

Na podstawie zlecenia znane są planowane daty i godziny za- i wyładunku. Dane te pozwalają, by w postaci alertów z mapy, spedytor otrzymywał informacje o potencjalnych opóźnieniach. W kontekście zlecenia, pracując na mapie, można także manewrować trasą, by znaleźć jak najbardziej rentowną opcję.  Jeśli zmienimy trasę, dane w zleceniu zostaną zaktualizowane, w szczególności w zakresie dodanych na mapie punktów pośrednich VIA.

Korytarz, alerty i ETA – efekt integracji mapy cyfrowej z programem TMS i telematyką

Mapa dla samochodów ciężarowych Here jest również wykorzystywana w module Dyspozytora interLAN SPEED, w celu wyznaczenia korytarza Aby przekazać wytyczne dotyczące trasy Wysyłany jest on do nawigacji kierowcy. Umożliwia to późniejszą kontrolę trasy przejazdu pojazdu (podstawą są dane pobierane z systemu GPS w pojeździe lub w aplikacji mobilnej kierowcy).

Dzięki integracji z telematyką, na mapie wyświetla się status naszego taboru. Dostępny jest podgląd całej floty lub tylko wybranych pojazdów. Na widocznej obok mapy liście pojazdów znajdują się najbardziej aktualne dane dotyczące ich pozycji. Obok możliwości przeglądania historii tras, mamy dostęp do analizy dostępności czasu pracy i jazdy kierowcy (dane tacho). Jest to doskonały punkt wyjścia do szeroko zakrojonej analizy czy porównania danych dla więcej niż jednego pojazdu.

Z łatwością zestawimy też:

 • jakie wytyczne otrzymał kierowca,
 • co zawierało zlecenia,
 • jak realnie kierowca się poruszał.

W momencie zjechania pojazdu z wyznaczonego korytarza poza dopuszczoną odległość, dyspozytor jest informowany automatycznym powiadomieniem w formie alertu. Miejsca, w których kierowca opuścił korytarz, są również oznaczone na mapie.

W celach analitycznych możemy wyświetlić na mapie zaplanowaną w systemie trasę, do tego porównać korytarz i sposób poruszania się kierowcy.

Efektywność pracy, zwłaszcza przy zarządzaniu kilkudziesięcioma pojazdami, znacząco podnosi fakt, że mapa uwzględnia statystyczny i bieżący stan obciążenia dróg. Mapa dla ciężarówek służy więc do wyliczenia ETA (szacowanego czasu dotarcia do kolejnego punktu na trasie) z wykorzystaniem danych tacho i – w razie potrzeby – wygenerowania alertu dla użytkownika o możliwych opóźnieniach.

Ponadto mechanizmy pracujące w tle  mapy, analizują położenie pojazdu i ustalają momenty przejazdu przez poszczególne granice. W ten sposób dostarczają dane niezbędne do wyliczenia delegacji dla kierowców.

Jakie korzyści daje posiadanie mapy zintegrowanej z TMS interLAN SPEED i Dyspozytorem

Korzystanie z mapy zintegrowanej z oprogramowaniem dla transportu interLAN jest łatwe i wygodne, dzięki intuicyjnej obsłudze oraz ustandaryzowanemu interfejsowi użytkownika.

Z uwagi na to, że układ drogowy bezustannie ulega zmianom, mapa Here jest regularnie aktualizowana. Dzięki temu sieć dróg charakteryzuje się wysoką jakością, użytkownik dysponuje informacjami o aktualnych opłatach drogowych, a komunikaty o korkach podawane są w czasie rzeczywistym. Dodatkowo regularne aktualizacje samego systemu interLAN SPEED zapewniają utrzymanie wysokiego poziomu automatyzacji w realizacji procesów biznesowych.

Przede wszystkim zauważyć należy jednak, że zastosowanie zintegrowanej mapy w systemie TMS:

 1. wzmacnia efektywność planowania tras dla samochodów ciężarowych i realizacji zleceń transportowych;
 2. pozytywnie wpływa na jakość środowiska pracy i jej ergonomię – urealniają się koszty, co przekłada się na właściwe stawki i wzrost zyskowności działalności;
 3. zapewnia dostęp do aktualnych i rzetelnych danych w zakresie km (w tym pustych i ładownych), kosztów opłat czy czasu przejazdu;
 4. eliminuje podwójne wprowadzanie danych do systemu;
 5. umożliwia nadzór nad korytarzem przejazdu i ETA, co wpływa na jakość współpracy z klientami;
 6. sprawia, że użytkownicy zyskują wiedzę i umiejętność efektywnego analizowania przyszłych zleceń na mapie.

 

 

Mapa Here w systemie interLAN SPEED – kluczowe funkcje:

 • Możliwość korzystania z mapy z poziomu programu
 • Geokodowanie i odwrotne geokodowanie punktów trasy na mapie
 • Widok satelitarny usprawnia analizę poprawności geokodowania
 • Dostęp do aktualnych sieci dróg oraz opłat
 • Wyznaczanie tras z uwzględnieniem punktów POI (Point of Interest) – np. parkingów, stacji benzynowych, przejść granicznych, serwisów, myjni i in.
 • Wyliczenia realnych kilometrów z uwzględnieniem ograniczeń dla ruchu ciężarowego z podziałem na ładowne i nieładowne
 • Kalkulacja rzeczywistych kosztów opłat drogowych
 • Zapewnia informacje w czasie rzeczywistym o korkach i remontach
 • Geofencing jako definicja miejsca wraz z automatyczną akcją wyzwalaną w momencie jego osiągnięcia przez pojazd
 • Definiowanie wyłączeń dla obszarów

Ponadto dzięki integracji z telematyką system umożliwia:

 • kontrolę ETA i wyznaczanie korytarza
 • wysłanie trasy do nawigacji w pojeździe
 • automatyczne statusowanie zdarzeń na zleceniach w momencie wjazdu/wyjazdu do/ze strefy geofencingu

 


Sprawdź naszą ofertę:

Program dla spedycji i firm transportowych | Oprogramowanie do planowania dostaw | Spedycja morska i lotnicza | Mapa dla ciężarówek | Oprogramowanie do planowania tras | Portal przewoźników | Aplikacja mobilna dla firm transportowych i spedycyjnych | Program do tworzenia deklaracji intrastat | Oprogramowanie do zgłoszeń celnych

Wróć do listy wpisów
Masz więcej pytań?
Zadaj nam dowolne pytanie. Przejdź do formularza, by skontaktować się z naszym specjalistą.
Napisz do nas