Usługi pośrednie

Usługi pośrednie

Ograniczenia w korzystaniu z usług pośrednich

Niniejsze ograniczenia w korzystaniu z usług pośrednich w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) („DSA”) dotyczą wszelkich przypadków, w których spółka interLAN sp. z o.o. albo interLAN Andrzej Kułakowski i Spółka sp.j. (dalej każda z nich odrębnie jako „Spółka”) świadczy usługi pośrednie.

Niniejsze ograniczenia dotyczą przypadków przechowywania lub transmisji informacji stanowiących treści nielegalne, tj. informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem unijnym lub prawem krajowym państwa członkowskiego (które przy tym jest zgodne z prawem unijnym), niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności DSA, Spółka podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania mające na celu usunięcie lub uniemożliwienie dostępu do nielegalnych treści, jeżeli uzyska taką wiedzę lub wiadomość, w szczególności w oparciu o zgłoszenie dokonane przez użytkownika. Spółka zastrzega sobie prawo do prowadzenia, w dobrej wierze i z należytą starannością, dobrowolnych czynności sprawdzających lub podejmowania innych środków mających na celu wykrycie, identyfikację oraz usunięcie nielegalnych treści lub uniemożliwienie do nich dostępu, zgodnie z art. 7 DSA, przy czym na Spółce nie ciąży ogólny obowiązek monitorowania przechowywanych lub przekazywanych informacji.

Spółka stosuje procedury przewidziane w przyjętych i opublikowanych politykach prywatności. Jednocześnie w przypadku uzyskania wiedzy lub wiadomości o nielegalnych treściach Spółka może stosować wszelkie narzędzia uniemożliwiające użytkownikom dostęp do nielegalnej treści lub prowadzące do usunięcia nielegalnej treści z systemu teleinformatycznego, zgodnie z technicznymi uwarunkowaniami korzystania, dostępu i modyfikacji. Spółka nie stosuje środków ani narzędzi algorytmicznego podejmowania decyzji, zaś w przypadku sprzeciwu ze strony użytkownika przewiduje ścieżkę ponownego zgłoszenia i rozpatrzenia sprawy w ramach procedury wewnętrznej.

Mechanizm zgłaszania nielegalnych treści

Prawo do zgłoszenia obecności w usługach hostingu świadczonych przez Spółkę – w ocenie zgłaszającego – informacji stanowiących nielegalne treści, może być realizowane za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej: DSA12@interlan.pl lub DSA12sj@interlan.pl. W zgłoszeniu należy zamieścić następujące informacje:
1) wyjaśnienie powodów (wystarczająco uzasadnione), dla których zgłaszający zarzuca, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;
2) informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści (wskazanie rodzaju oprogramowania, modułu, klienta, konkretnego użytkownika, ewentualnie adresu URL);
3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres e-mail osoby zgłaszającej (z wyłączeniem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE);
4) potwierdzenie przekonania zgłaszającego, powzięte w dobrej wierze, że informacje i zarzuty zawarte w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.

W przypadku, gdy zgłoszenie zawiera dane kontaktowe Spółka potwierdza zgłaszającemu drogą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia. Następnie Spółka powiadamia, bez zbędnej zwłoki, zgłaszającego o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazują jednocześnie informacje na temat możliwości ponownego rozpatrzenia sprawy przez Spółkę (w drodze odwołania, zainicjowanego na wniosek zgłaszającego). Spółka nie korzysta ze środków zautomatyzowanych przy rozpatrywaniu zgłoszeń i podejmowaniu decyzji dotyczących nielegalnych treści. W przypadku uznania, że dane informacje stanowią nielegalne treści Spółka może zastosować środki, o których mowa w art. 17 ust. 1 DSA (z uwzględnieniem prawnych ograniczeń), ze szczegółowym uzasadnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 3 DSA.