Privacy policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

 • Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszego serwisu internetowego https://www.interlan.pl
 • Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie serwisu internetowego firmy interLAN Sp. z o.o.sp.k. Nasz serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych serwisów i stron internetowych. Zwracamy uwagę, by po przejściu do innych serwisów lub stron internetowych zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
 • Szanujemy prywatność użytkowników naszego serwisu internetowego. Bezpieczeństwo użytkowników naszego serwisu internetowego jest dla nas bardzo ważne.
 • Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych zasad funkcjonowania serwisów internetowych, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowników serwisów internetowych i stosowanych w tym celu środków technicznych i organizacyjnych.
 • Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego.
 • Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Użytkownicy naszego serwisu internetowego nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z informacji zawartych w serwisie. Za jej pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe, dobrowolnie udostępnione przez użytkowników. W takim przypadku zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie pozyskana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 • W związku z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego zbierane i przetwarzane są następujące dane osobowe, które są dobrowolnie udostępniane przez użytkowników: Imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail. Dane te uzyskiwane są w przypadku wypełnienia formularzy kontaktowych: zapytania ofertowego, zamówienia wersji demo programu i zamówienia prezentacji dostępnych na stronie. Przy czym użytkownik serwisu ma prawo zdecydować o tym, czy zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych jeszcze przez ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania.
 • Dane osobowe zbierane od użytkowników serwisu, którzy wyrazili zgodę na komunikację marketingową, służą nam do przesyłania informacji o produktach i usługach interLAN, ofert handlowych i informacji marketingowych na temat nowych produktów i usług oraz wydarzeń organizowanych przez interLAN pocztą elektroniczną.
 • Staramy się zachować najwyższą staranność przy zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych użytkowników naszego serwisu internetowego, a w szczególności staramy się zapewnić, by dane te były:
  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty da osoby, której dane dotyczą,
  • zbierane dla oznaczonych w niniejszej Polityce prywatności, konkretnych, wyraźnych, prawnie uzasadnionych i zgodnych z prawem celów,
  • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
  • merytorycznie poprawne, stosowne, ograniczone do tego co niezbędne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  • odpowiednio zabezpieczone,
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • Administratorem danych osobowych zbieranych w naszym serwisie internetowym jest interLAN Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kłosowej 6. Wyznaczonym przez InterLAN Inspektorem Ochrony Danych jest p. Dariusz Walkowiak adres e-mail: iod@interlan.pl.
 • Pobierane przez nas dane osobowe są przetwarzane:
  • na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez użytkownika, lub
  • na podstawie zasady, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy jest to niezbędne do wykonania umowy pomiędzy administratorem, a użytkownikiem, lub
  • na podstawie zasady, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
 • W przypadku, o którym mowa w pkt. 6 lit. a) powyżej, zgoda na przetwarzanie zbieranych danych osobowych jest udzielana dobrowolnie, a osoba udzielająca zgody ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie maila z rezygnacją na adres biuro@interlan.pl . Równocześnie informujemy, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, które miało miejsce od dnia wyrażenia zgody do dnia jej wycofania.
 • InterLAN może ujawnić dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi prawne. InterLAN może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz InterLAN usługi IT, HR, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, InterLAN wymaga od takich dostawców zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu InterLAN.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Użytkownika serwisu, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. InterLAN może przechowywać dane przez dłuższy okres niż wskazany w poprzednim zadaniu wyłącznie, gdy wynika to obowiązku nałożonego na InterLAN przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas.
 • Użytkownicy naszego serwisu, który udostępnili swoje dane osobowe zawsze mają prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • ich sprostowania,
 • ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 • ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) – w granicach art. 21 RODO.
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pan/Pani, że InterLAN przetwarza Pana/Pani dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
 • Wszelkie pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, a dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników naszego serwisu internetowego mogą być kierowane na adres mailowy biuro@interlan.pl

PLIKI COOKIES
Seriws internetowy firmy interLAN pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb zarządzania witryną i usprawnienia nawigacji my lub nasz usługodawca może używać plików cookies (małych plików zapisywanych w przeglądarce użytkownika). Szczegółowe informacje w zakresie zarządzania plikami cookies znajdują się w Polityce Cookies.