GDPR clause

KLAUZULA INFORMACYJNA

Poniżej znajduje się treść klauzuli informacyjnej zamieszczonej na każdej podstronie serwisu www.interlan.pl , gdzie znajdują się formularze kontaktowe, w tym: zapytanie ofertowe, zamówienie wersji demo, umów się na spotkanie.

 • InterLAN informuje, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych. Wyznaczonym przez InterLAN Inspektorem Ochrony Danych jest p. Dariusz Walkowiak adres e-mail: iod@interlan.pl.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi kontakt ze strony InterLAN. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na Pana/Pani żądanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO),
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a InterLAN (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)..
 • InterLAN może również ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi prawne. InterLAN może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz InterLAN usługi IT, HR, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, InterLAN wymaga od takich dostawców zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu InterLAN.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Pana/pani zapytanie, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. InterLAN może przechowywać dane przez dłuższy okres niż wskazany w poprzednim zadaniu wyłącznie, gdy wynika to obowiązku nałożonego na InterLAN przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas.
 • Ma Pan/Pani ma prawo:
  • dostępu do treści swoich danych,
  • ich sprostowania,
  • ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  • ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) – w granicach art. 21 RODO.
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pan/Pani, że InterLAN przetwarza Pana/Pani dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

 

Realizacja praw, o których mowa w pkt. 5 lit. a)-f), może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres e-mail: biuro@interlan.pl