Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. InterLAN informuje, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych. Wyznaczonym przez InterLAN Inspektorem Ochrony Danych jest p. Dariusz Walkowiak adres e-mail: iod@interlan.pl
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi kontakt ze strony InterLAN. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: a) w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na Pana/Pani żądanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO), b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a InterLAN (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. InterLAN może również ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi prawne. InterLAN może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz InterLAN usługi IT, HR, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, InterLAN wymaga od takich dostawców zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu InterLAN.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Pana/pani zapytanie, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. InterLAN może przechowywać dane przez dłuższy okres niż wskazany w poprzednim zadaniu wyłącznie, gdy wynika to obowiązku nałożonego na InterLAN przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas.
 5. Ma Pan/Pani ma prawo:
  a) dostępu do treści swoich danych,
  b) ich sprostowania,
  c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  d) ograniczenia ich przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
  e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) - w granicach art. 21 RODO.
  g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pan/Pani, że InterLAN przetwarza Pana/Pani dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

  Realizacja praw, o których mowa w pkt. 5 lit. a)-f), może odbywać się poprzez wskazanie swoich oczekiwań i przesłanie na adres e-mail: biuro@interlan.pl 

Zobacz inne

Polityka prywatności Polityka cookies

DO GÓRY