KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. InterLAN informuje, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych. Wyznaczonym przez interLAN Inspektorem Ochrony Danych jest p. Dariusz Walkowiak, adres email: iod@interlan.pl.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak brak ich podania uniemożliwi kontakt ze strony interLAN. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na Pana/Pani żądanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowychz dn. 27 kwietnia 2016 r, dalej RODO),
  2. w celu niezbędnym dla wykonania Umowy wiążącej Pana/Panią z InterLAN (podstawa prawna: RODO),
  3. w celu prowadzenia komunikacji drogą mailową lub telefoniczną służącą rozwiązaniu sprawy, której dotyczy. Stanowi to uzasadniony interes interLAN na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO),
  4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a InterLAN, co stanowi uzasadniony interes interLAN (na podstawie art.6 ust. 1 lit f RODO).
 3. InterLAN może również ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi prawne. InterLAN może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów, działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz interLAN usługi IT, w tym usługi hostingowe związane z prowadzeniem newslettera, usługi HR, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, InterLAN wymaga od takich dostawców zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu InterLAN. 
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. InterLAN może przechowywać dane przez dłuższy okres, niż wskazany w poprzednim zdaniu wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na InterLAN przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas.
 5. Ma Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. ich sprostowania,
  3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia ich przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f - w granicach art. 21 RODO,
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pan/Pani, że InterLAN przetwarza Pana/Pani dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
 6. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 5 a.-f., może odbywać się poprzez wskazanie swoich oczekiwań i przesłanie na adres mailowy biuro@interlan.pl