Podjęliśmy współpracę z Blue Energy – wspieramy się wzajemnie na rynku TSL w zakresie AEO

Data publikacji: 19-10-2011

Blue Energy, spółka córka DGA S.A. świadcząca usługi doradcze w zakresie zarządzania, w oparciu o oprogramowanie InterLAN SPEED pomaga wdrożyć wymagania w zakresie AEO.

OPROGRAMOWANIE INTERLAN SPEED WSPOMAGA AEO
Narzędzia InterLAN SPEED doskonale sprawdzają się w zarządzaniu transportem, spedycją i logistyką. Szeroki zakres zastosowania i fakt dokumentowania wszystkich czynności połączonych z monitoringiem środków transportu i przesyłek pozwala na spełnienie wielu wymagań uprzywilejowanego przedsiębiorcy „AEO” (AEO - Authorised Economic Operator) bez pisania zbędnych procedur komplikujących codzienną pracę.

Dzięki oprogramowaniu InterLAN SPEED udokumentowane możemy mieć następujące obszary AEO:
o kompleksowe dokumentowanie przepływu towarów w łańcuchu logistycznym,
o kompleksowe dokumentowanie czynności celnych,
o ocena dostawców usług transportowych,
o zarządzanie serwisem i kontrolą środków transportu,
o dostęp do środków transportu oraz czas pracy kierowców,
o monitoring środków transportu – zwiększenie bezpieczeństwa przesyłek,
o wiarygodność danych finansowych - narzędzia kontroli kosztów i interfejsy finansowo-księgowe.
Pozostające w bazach danych ślady realizacji poszczególnych czynności stanowią doskonałą podstawę do udowodnienia spełnienia wielu wymagań AEO.
Wdrożenie oprogramowania InterLAN SPEED z pewnością nie pokryje wszystkich wymagań AEO. Rozwiąże jednak najbardziej pracochłonne problemy, które bez wspomagania informatycznego musiałby być realizowane ręcznie za pomocą pisanych procedur.

Inwestycja w narzędzia informatyczne po raz kolejny może okazać się znaczącą redukcją kosztów i nakładu pracy. Jest to narzędzie przydatne zarówno dla tych którzy chcąc mieć certyfikat AEO myślą o informatyzacji transportu, logistyki i spedycji jak i dla tych którzy posiadają już wdrożone narzędzia firmy InterLAN. Wdrożenie wymagań AEO będzie wtedy dużo prostsze a co za tym idzie mniej kosztowne.

UPRZYWILEJOWANY PRZEDSIĘBIORCA (AEO) NOWA SZANSA NA RYNKU
Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszły w życie przepisy unijne umożliwiające funkcjonowanie instytucji Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO  - AUTHORISED ECONOMIC OPERATOR) w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 648/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 kwietnia 2005 r.  oraz ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r.). Przepisy zostały  ustanowione w celu zrównoważenia nowych zasad kontroli bezpieczeństwa  do środków ułatwiających handel z wiarygodnymi przedsiębiorcami. Prawo UE określa mianem AEO każdego uczestnika łańcucha dostaw towarów pozawspólnotowych, który spełnił określone warunki. Warunki te, to nic innego jak szereg kryteriów, które przed przyznaniem tytułu AEO będą skrupulatnie weryfikowane przez służby celne. Kryteria oceny odnoszą się pośrednio do wybranych wymagań międzynarodowych standardów w zakresie Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001), System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw (ISO 28000).  Po spełnieniu tych kryteriów służby celne UE będą miały pewność, iż przedsiębiorca AEO jest wiarygodnym partnerem i potrafi dbać o bezpieczeństwo łańcucha dostaw.

W 2010 roku zostały przyjęte rozporządzenia regulujące sposób przeprowadzania i dokumentowania audytów realizowanych przez Izbę Celną. Są to
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zakresu, rodzaju i sposobu przeprowadzania czynności audytowych – określające sposób przeprowadzania audytu przez upoważnione do tego organy
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowy – określające zakres merytoryczny zagadnień poruszanych podczas audytu.
Najistotniejszy element stanowi załącznik do drugiego z rozporządzeń – ankieta samooceny AEO. Zawiera zestawienie wymagań związanych z międzynarodowymi standardami i dobrymi praktykami, na które przedsiębiorca powinien pozytywnie odpowiedzieć w celu uzyskania pozytywnej oceny przez audytorów.
Konstrukcja procedur i zasad postępowania umożliwiająca spełnienie wskazanych w kwestionariuszu zasad jest kluczowa do pozytywnego przejścia audytu przedstawicieli Izby Celnej.

KORZYŚCI DLA POSIADACZA CERTYFIKATU
Posiadacz świadectwa AEO w zależności od rodzaju statusu korzysta z następujących ułatwień:
• będzie podlegał mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznej i kontroli dokumentów,
• w przypadku wytypowania go do kontroli będzie ona przeprowadzana w sposób priorytetowy,
• uprawnienia do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli,
• uprawnienia do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa,
• możliwości wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny.

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ O PRZYZNANIE CERTYFIKATU UPRZYWILEJOWANEGO PRZEDSIĘBIORCY AEO:
Przepisy AEO zostały skierowane do podmiotów gospodarczych  reprezentujących wszystkie części łańcucha dostaw: producent, eksporter, spedytor, podmiot prowadzący skład, agent celny, przewoźnik i importer. Jedynymi warunkami jest konieczność bycia przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów celnych oraz  posiadanie siedziby na obszarze celnym UE (wyjątek tu stanowić mogą między innymi przewoźnicy morscy i lotniczy).

KRYTERIA JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ
• odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych,
• odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i, gdzie zachodzi taka potrzeba, ewidencjami transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną,
• w razie potrzeby, udokumentowaną wypłacalność,
• odpowiednia standardy bezpieczeństwa i ochrony.

AEO OBOWIĄZEK, PRZYWILEJ  CZY KONIECZNOŚĆ?
Posiadanie statusu Uprzywilejowanego Przedsiębiorcy AEO nie jest obowiązkowe a stanowi przywilej znalezienia się w gronie podmiotów gospodarczych uznanych za rzetelnych partnerów. Jednak to wolny rynek wymusza konieczność ciągłego doskonalenia działania.

AEO A UPROSZCZENIA CELNE
Starając się o możliwość korzystania z uproszczeń celnych wymagane jest również spełnienie kryteriów zbieżnych z wymaganiami AEO. Dlatego spełnienie tych wymagań spełniania wymagań AEO przez wszystkie podmioty posiadające lub ubiegające się o przyznanie korzystania z procedur uproszczonych. Z dniem 01.01.2009r. zacznie obowiązywać 3 letni okres przejściowy, w którym podmioty posiadające pozwolenie na korzystanie z procedury uproszczonej wydane przed zmianami w obowiązujących przepisach będą, musiały poddać się kontroli organu celnego w celu spełnienia w/w warunków i kryteriów.

Zaufali nam